Skip to main content

هوشمندسازی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

با توجه به چشم انداز پویای تولید انرژی، هوش مصنوعی دارای مزیت های ویژه ای در سراسر زنجیره ارزش است. فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز امکان ارزیابی ارزش مخازن، سفارشی سازی حفاری، تکمیل طرح ها مطابق با موقعیت جغرافیایی منطقه و ارزیابی ریسک های مرتبط با هر چاه نفتی را برای شرکت های فعال در این حوزه فراهم مینماید. علاوه بر این، می توان عملیات پایین دستی را نیز جهت به حداقل رساندن هزینه ها و به حداکثر رساندن ظرفیت ها بهینه سازی نمود. 

 • اکتشاف
 • حفاری و تکمیل
 • عملیات تولید
 • گردآوری و حمل و نقل
 • پردازش و پالایش 
 • نگهداشت و تعمیرات
 • امور مدیریتی و اداری
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

اکتشاف

هوش مصنوعی در حال تحول فعالیت های اکتشاف در صنعت نفت و گاز از طریق توانمندسازی شرکت ها جهت شناسایی مکان های بالقوه حفاری، آنالیز داده های لرزه نگاری با دقت بسیار بالاتر و بهینه سازی استراتژی های اکتشاف میباشد. هوش مصنوعی از طریق بکارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین و تحلیل های جغرافیایی، امکان تعیین مشخصات مخازن و مدل سازی پیش بینی کننده را فراهم مینماید که منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر در اقدامات اکتشافی میگردد. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه اکتشاف:

 • شناسایی لوکیشن های حفاری بالقوه
 • پیش بینی مخازن جدید
 • بهینه سازی استراتژی های اکتشافی
 • آنالیز اثربخش داده های لرزه نگاری
 • افزایش دقت شناسایی مشخصات مخازن
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

حفاری و تکمیل

فناوری هوش مصنوعی از طریق تسهیل حفاری خودکار، تحلیل های لحظه ای داده ها، نگهداری پیشگیرانه و پیش بینی های مربوط به پایداری دیواره چاه در حال تحول فرایندهای حفاری و تکمیل می باشند. شرکت های صنعت نفت و گاز با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، امکان بهینه سازی مسیر دیواره چاه، بهبود کارایی عملیاتی و کاهش زمان توقف در اقدامات حفاری را خواهند داشت. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه حفاری و تکمیل:

 • فراهم نمودن امکان حفاری خودکار
 • امکان تحلیل داده به صورت لحظه ای
 • نگهداشت پیشگیرانه
 • بهینه سازی مسیرهای دیواره چاه
 • بهبود کارایی عملیاتی
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

عملیات تولید

تاثیر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تولید در صنعت نفت و گاز شامل پیش بینی دقیق نرخ تولید، نگهداشت پیشگیرانه، بهینه سازی تولید، پایش لحظه ای و پیش بینی عملکرد میباشد. شرکت ها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی میتوانند اثربخشی تولید را حداکثر نموده، وقفه ها و تداخلات را به حداقل برسانند و بهره وری را در عملیات تولید بهبود دهند. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه عملیات تولید:

 • پیش بینی دقیق نرخ تولید
 • نگهداشت پیشگیرانه
 • بهینه سازی تولید
 • پایش لحظه ای
 • پیش بینی عملکرد
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

گردآوری و حمل و نقل

هوش مصنوعی نقش مهمی جهت بهینه سازی مدیریت یکپارچه خطوط لوله، ارتقای ایمنی و اثربخشی حمل و نقل، پیش بینی نیازهای نگهداشت، بهینه سازی مسیرها و تشخیص ناهنجاری ها به صورت لحظه ای در حوزه گردآوری و حمل و نقل ایفا مینماید. راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، قابلیت هایی را به شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز ارائه میدهند که موجب تسهیل عملیات،‌ بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های حمل و نقل میگردد. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه گردآوری و حمل و نقل:

 • بهینه سازی مدیریت یکپارچه خطوط لوله
 • بهبود ایمنی و اثربخشی حمل و نقل
 • پیش بینی نیازهای مربوط به نگهداشت
 • بهینه سازی مسیرها
 • تشخیص ناهنجاری ها به صورت لحظه ای
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

پردازش و پالایش 

کاربردهای هوش مصنوعی در عملیات پردازش و پالایش بر بهینه سازی عملیات پالایشگاه، پیشگیری از زمان های توقف برنامه ریزی نشده از طریق نگهداشت پیشگیرانه، کنترل  ترکیب محصول، بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقای کنترل فرآیند به صورت لحظه ای متمرکز می باشند.  شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز با استفاده از فناوری هوش مصنوعی امکان بهبود کارایی عملیاتی، کاهش نشر آلاینده ها و توسعه رویکردهای پایدار در تاسیسات را دارند.

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه پردازش و پالایش:

 • بهینه سازی فرآیندهای پالایشگاه
 • پیشگیری از زمان های توقف خارج از برنامه 
 • کنترل ترکیب محصول
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • بهبود کنترل فرآیند به صورت لحظه ای
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

نگهداری و تعمیرات

راهکارهای نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان ضرورت جهت به حداقل رساندن زمان توقف تجهیزات، زمانبندی موثر اقدامات مربوط به نگهداشت، شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی، پیاده سازی ربات هایی به منظور اجرای فعالیت های نگهداشت خطرناک و فراهم نمودن امکان پایش به صورت لحظه ای در شرکت های فعال حوزه صنعت نفت و گاز محسوب می گردند. قابلیت های مذکور، موجب اطمینان بخشی نسبت به تجهیزات، پایداری عملیات و کاهش هزینه های نگهداری در صنعت میگردد. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه نگهداری و تعمیرات:

 • به حداقل رساندن وقفه تجهیزات
 • زمانبندی موثر اقدامات مربوط به نگهداشت
 • تشخیص زودهنگام چالش ها و مسائل احتمالی
 • پیاده سازی ربات های خودکار برای امور نگهداشت
 • فراهم نمودن امکان پایش لحظه ای
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

امور مدیریتی و اداری

تلفیق هوش مصنوعی با امور مدیریتی و اداری فرصت هایی همچون بهبود قابلیت های تحلیل داده برای تصمیم گیری های استراتژیک، اتوماسیون پردازش اسناد و مدیریت قرارداد با فناوری پردازش زبان طبیعی، بهبود خدمات مشتریان و پشتیبانی داخلی مبتنی بر چت بات های هوشمند، بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین با یادگیری ماشین، بهبود مدیریت ریسک و پیش بینی مالی از طریق تحلیل های پیش بینی کننده را برای سازمان ها ارائه می دهد. فناوری هوش مصنوعی موجب تسهیل فرآیندهای مدیریتی، بهبود کارایی عملیاتی و تصمیم گیری های آگاهانه در امور مدیریتی و اداری میگردد. 

شماری از راهکارهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز در حوزه امور مدیریتی و اداری:

 • بهبود قابلیت های مرتبط با تحلیل داده 
 • پردازش اسناد و اتوماسیون مدیریت قرارداد با NLP
 • بهبود خدمات مشتریان و پشتیبانی درون سازمانی 
 • بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین از طریق یادگیری ماشین
 • بهبود مدیریت ریسک و پیش بینی های مالی
هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز

سایر راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی

شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز با در اختیار داشتن دانش و تجربه پیاده سازی پروژه های موفق ملی و بین المللی به هوشمندسازی صنایع مختلف و حل مسائل پیچیده کسب و کار از طریق قدرت فناوری های نوین کمک میکند.

مدیریت نوسانات قیمت

تلفیق داده‌های تاریخی قیمت گذاری، روندهای بازار و شاخص‌های ژئوپلیتیکی به منظور پیش بینی جابه جایی قیمت نفت و کمک به شرکت‌ها در طراحی استراتژی‌های متناسب مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی

بهبود ایمنی محیط کار

رهگیری شرایط محیطی، عملکرد تجهیزات و اقدامات پرسنل توسط سنسورهای مبتنی بر هوش مصنوعی جهت تشخیص انحرافات به صورت لحظه ای، انجام اقدامات اصلاحی، پیشگیری از سوانح احتمالی و بهبود مدیریت بحران

رهگیری نشر آلاینده ها

بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی و سیستم های مانیتورینگ پیشرفته جهت سنجش و آنالیز دقیق نشر گازهای گلخانه ای در سراسر مراحل تولید و توزیع به منظور اطمینان از انطباق با قوانین و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

مدیریت انطباق

بررسی دقیق طیف گسترده ای از اسناد و داده ها توسط الگوریتم های یادگیری ماشین و استخراج اطلاعات مرتبط و تعیین نقاط نیازمند توجه جهت تطبیق با الزامات قانونی از طریق بررسی رویکردهای کنونی و تشخیص عدم انطباق ها

امنیت سایبری

تقویت مکانیزم های دفاعی و حفاظت از زیرساخت های اساسی در برابر حملات سایبری پیشرفته از طریق آنالیز انبوه داده ها جهت تشخیص ناهنجاری ها، شناسایی الگوها و پیش بینی حملات سایبری احتمالی به صورت لحظه ای

جمع بندی

فناوری های نوین به تنهایی جهت تعریف نقشه مسیر هدایت اثربخش فرآیندهای تحول صنایع کافی نیستند. عوامل دیگری همچون رویکرد استراتژیک، مدیریتی، فنی و منابع انسانی لازم است در تدوین برنامه جامع پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم در نظر گرفته شود.

شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز از طریق بررسی و ارزیابی جنبه های مختلف همچون سطح بلوغ و توسعه یافتگی سازمان، منابع، ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و غیره به سازمان ها در تدوین برنامه جامع جهت یکپارچه سازی تلاش ها در راستای پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم کمک می نمایند.

Leave a Reply

Close Menu