Skip to main content

ویکی AI

منبعی معتبر و کامل جهت معرفی رودمپ یادگیری مفاهیم تخصصی هوش مصنوعی

بازگشت به صفحه اصلی ویکی

جهت کسب اطلاع در مورد رودمپ عمومی هوش مصنوعی روی لینک رو به رو کلیک کنید.

رودمپ مدل های طبقه بندی

مدل های رگرسیون

k نزدیک ترین همسایه

درخت تصمیم

ماشین بردار پشتیبان

ماشین های بردار پشتیبان یا SVM) support vector machines)، یک دسته از الگوریتم‌های یادگیری ماشین ساده و در عین حال قدرتمند هستند که برای طبقه‌بندی و رگرسیون استفاده می‌شوند. در این بحث، ما به استفاده از ماشین های بردار پشتیبان برای طبقه‌بندی می‌پردازیم.

الگوریتم های شبکه بیزین

جهت کسب اطلاعات در مورد رویدادهای آموزشی هوش مصنوعی با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما
Close Menu